Logo BBP
Aktualności

Czy leasingobiorca może kierować swoje roszczenia z tytułu wady przedmiotu leasingu bezpośrednio do sprzedającego?

13/02/2024 18:15

Odpowiedzialność na zasadach rękojmi. 


Zgodnie z art. 7098 § 2 kodeksu cywilnego (dalej ,,k.c.’’) z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą. Mając na uwadze powyższe korzystający, roszczenia z tytułu wady przedmiotu leasingu winien kierować bezpośrednio do zbywcy przedmiotu leasingu. 


Odpowiedzialność na zasadach ogólnych. 


W orzecznictwie pojawiały się wątpliwości, czy korzystającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze opartego na zasadach ogólnych, jednak kwestię tą rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 6 października 2017 r. sygn.. V CSK 670/16, gdzie wskazał, że korzystający ma na podstawie art. 7098 § 2 k.c. uprawnienia do dochodzenia od zbywcy rzeczy, będącej przedmiotem leasingu wszelkich roszczeń z tytułu jej wad, których podstawę stanowią przepisy o rękojmi i gwarancji, z zastrzeżeniem art. 7098 § 2 in fine i § 4 k.c., oraz przepisy o odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, po spełnieniu przesłanek wymaganych przez te przepisy.


Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że leasingobiorcy (korzystającemu) przysługują względem podmiotu sprzedającego przedmiot leasingu roszczenia z tytułu wady tego przedmiotu, zarówno na zasadach rękojmi jak i na zasadach ogólnych. 


R. pr. Wojciech Jagieła  Dalej

Kontakt

Siedziba:

ul. Mogilska 120 B lokal 6

31-445 KRAKÓW

Filia:

 ul. Żelazna 87/301 p. III,

00-879 WARSZAWA

694 803 502, 692 035 470, 692 032 386

Formularz kontaktowy0%
Coś poszło nie tak. Spróbuj jeszcze raz.

bbroniewicz.pl - wszelkie prawa zastrzeżone ©