Kolejna wygrana!!!

25/06/20 11:29

  W dniu 24.06.2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 1836/19, wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa mieszkaniowego kredytu budowlano-hipotecznego Express w złotych indeksowanego kursem CHF jest nieważna w całości od samego początku i zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie zwrot kosztów postępowania.

Sąd wskazał w ustnych motywach rozstrzygnięcia, iż umowa nie może zostać utrzymana w mocy po wyeliminowaniu z niej klauzul indeksacyjnych. W takim przypadku konieczne byłoby dokonanie konwersji umowy, która byłaby sprzeczna z wolą stron. Zdaniem Sądu pozostawienie umowy przy zastosowaniu stawki referencyjnej LIBOR jest niedopuszczalne. "Uzupełnianie" klauzul przeliczeniowych w zakresie kursu CHF, który miałby znaleźć zastosowanie do dokonywanych przeliczeń nie jest uzasadnione.

Sąd przyjął również teorię salda za prawidłową.

Przedstawimy więcej informacji po pisemnym uzasadnieniu!


Pozdrawiamy!

adw. Beata Broniewicz - Pasieka wraz z całym Zespołem!