Tarcza antykryzysowa 2.0 Istotne zmiany dla przedsiębiorców.

22/04/20 15:29

      Z dniem 18 kwietnia 2020 roku weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W praktyce jest to drugi etap działań państwa w zakresie tarczy kryzysowej, który aktualizuje jej dotychczasowy kształt. Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia wprowadzanych zmian, a w razie pytań lub potrzeby wsparcia służymy naszą pomocą.

1. Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące:

 • Firmy zatrudniające od 10 do 49 osób mają prawo do trzymiesięcznego zwolnienia z opłacania składek na ZUS za pracowników w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek.
 • Liczba pracowników liczona jest według liczby pracowników zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na dzień 29 lutego 2020 roku
 • Liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi, zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego

2. Świadczenie postojowe 

dla samozatrudnionych i osób wykonujących umowy cywilnoprawne

 • może być wypłacone maksymalnie trzy razy (w sumie można otrzymać 6 240 zł)
 • Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.
 • druga i trzecia wypłata na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe,
 • dofinansowanie przypada od miesiąca złożenia wniosku.
 • W przypadku świadczenia przyznawanego po raz pierwszy nie będzie obowiązywał limit przychodu (również dla wniosków złożonych od 1 kwietnia 2020 r.).

3. Mikropożyczki ze środków Funduszu Pracy

 • Pożyczka wys. 5000 zł przyznawana jednorazowo na pokrycie kosztów mikroprzedsiębiorców (w tym samozatrudnionych), którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. - 
 • na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 
 • Wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy
 • Brak warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorców stanu zatrudnienia w stosunku do stanu na dzień 29 lutego 2020 roku.

4. Ceny transferowe 

 • Do 30 września 2020 r. przedłużono termin do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz termin do złożenia oświadczenia o stosowaniu cen rynkowych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. Więcej czasu jest także na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych. 
 • Podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowa status podatkowej grupy kapitałowej.

5. Warunki zatrudnienia i BHP

 • Możliwe jest ograniczenie nieprzerwanego dobowego odpoczynku, zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu
 • Możliwe jest przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (np. z wyjątkiem pracowników na stanowiskach roboczych)

6. Dofinansowanie kosztów pracowniczych

 • Przedsiębiorcy nie będą  mieli obowiązku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową po okresie otrzymania dofinansowania.