Zawieszenie spłaty rat kredytu.

18/03/20 20:22

Szanowni Państwo,

      odpowiadając na Państwa pytania, informujemy, iż część banków ze względu na zagrożenie związane z koronawirusem oferuje swoim Klientom zawieszenie spłaty rat kredytów. Każdy bank przygotował własne warunki zawieszenia spłaty rat kredytu.

Zasadniczo jednak z powyższej możliwości Klienci banków mogą korzystać przez okres od 3-6 miesięcy. W większości przypadków, wymaga to odnawiania wniosku co miesiąc.

Wnioski można składać w wersji elektronicznej lub można przesłać tradycyjną pocztą.

Z zawieszenia spłaty rat mogą korzystać co do zasady również Ci Klienci, którzy korzystali już w tym roku z wakacji kredytowych.

Zasadniczo jednak z powyższej możliwości Klienci banków mogą korzystać przez okres od 3-6 miesięcy. W większości przypadków, wymaga to odnawiania wniosku co miesiąc.

Wnioski można składać w wersji elektronicznej lub można przesłać tradycyjną pocztą.

Z zawieszenia spłaty rat mogą korzystać co do zasady również Ci Klienci, którzy korzystali już w tym roku z wakacji kredytowych.

Wniosek należy złożyć nie później aniżeli 3 dni przed upływem terminu spłaty rat. Złożenie wniosku jest wolne od opłat. Zawieszenie spłaty rat ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zwiększy wysokość pozostałych rat, względnie wydłuży okres kredytowania.

Zasady zawieszenia spłaty rat kredytów w poszczególnych bankach są dostępne na stronach internetowych banków, gdzie również zostały zamieszczone specjalne druki do pobrania.

W naszej ocenie warto skorzystać z takiej możliwości, jeśli przy okazji takiego wniosku nie dojdzie do uznania salda wskazywanego przez bank lub zrzeczenia się roszczenia. Przede wszystkim zachęcam do konsultowania z nami podpisywanych dla banków dokumentów.

Skorzystanie z zawieszenia spłaty rat w żaden sposób nie wpływa na bieg spraw o roszczenia związane z umowami kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej.

Jeżeli sytuacja zagrożenia epidemiologicznego będzie się przedłużać, i stan ten potrwa dłużej, aniżeli przewidywany zgodnie z ofertą banku okres zawieszenia spłaty rat, to można złożyć wniosek w ramach prowadzonej sprawy sądowej w stosunku do banku o udzielenie zabezpieczenia przez Sąd na zasadach ogólnych w oparciu o treść przepisu art. 730 § 2 k.p.c.

Zgodnie z treścią wskazanego przepisu, sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Z kolei w myśl art. 7301 § 1 k.p.c., udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Interes prawny kredytobiorców w udzieleniu zabezpieczenia jest tym większy, iż w przypadku stwierdzenia nieważności umowy, może okazać się, iż to kredytobiorcy będą domagać się od banku zwrotu nadpłaconej kwoty (dotyczy to głównie przypadku, gdy kredytobiorcy wpłacili już do banku, więcej, aniżeli im zostało wypłacone). Pozwany Bank może znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej z uwagi na dużą listę pozwów skierowanych przeciwko niemu oraz ukształtowaną już linię orzeczniczą w zakresie skutków stosowania przez niego klauzul niedozwolonych i dochodzenie zwrotu nadpłaconej w taki sposób kwoty będzie utrudnione (w przypadku części banków, pozostał już w zasadzie jedynie portfel kredytów waloryzowanych walutą CHF, lub też bank funkcjonuje w Polsce jako Oddział Banku w innym państwie). 

Biorąc zaś pod uwagę ewentualne uznanie za niedozwolone wzorce umowne i liczbę osób - klientów konkretnego banku, którzy zawarli podobne umowy o kredyt hipoteczny indeksowany/denominowany do CHF, istnieje zauważalne ryzyko, że skala tego zjawiska, w obliczu kierowanych wobec banku roszczeń, może spowodować całkowitą jego niewypłacalność, jeśli dodatkowo klienci banku zaczną masowo wycofywać z niego swoje środki w wyniku utraty do niego zaufania. 

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w toku sprawy trzeba opłacić w kwocie 100 zł.