Upadłość Getin Noble Bank S.A. - opinia prawna

Friday, 21 July 2023 21:41

Opinia prawna - wpływ  upadłości Getin Noble Banku S.A.
 na postępowania sądowe w sprawach „frankowych”


W dniu 20 lipca 2023 r. ogłoszona została upadłość Getin Noble Banku S.A. Na syndyka został wyznaczony Marcin Kubiczek. 

Zgodnie z art.  145 ustawy prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535, tj. Dz.U. 2022 poz. 1520) ogłoszenie upadłości skutkuje tym, iż zawieszone postępowania cywilne nie będą podlegać podjęciu, ale pozostaną one nadal zawieszone do czasu zakończenia postępowania upadłościowego.


 Z kolei same wierzytelności będące przedmiotem takiego postępowania cywilnego będą podlegać zgłoszeniu na listę wierzytelności do syndyka w toku postępowania upadłościowego, który dokona oceny jej zasadności i kolejno jej uznania na liście lub odmowy jej uznania. W takiej sytuacji kredytobiorca będzie narażony na scenariusz, w którym jego roszczenie jest nieegzekwowalne (bo bank nie będzie miał już żadnych pieniędzy), a z drugiej strony roszczenie syndyka będzie jak najbardziej do ściągnięcia. 


Dlatego ważne jest dopilnowanie, by doszło do potrącenia wzajemnych roszczeń kredytobiorcy i banku. Prawdopodobną konsekwencją zaprzestania spłat kredytów/pożyczek, o ile sąd nie udzieli zabezpieczenia poprzez wstrzymanie spłaty rat kredytów/pożyczek będzie nie tylko wypowiedzenie umów, ale również skierowanie przez bank przeciwko kredytobiorcy/pożyczkobiorcy pozwu o zapłatę. W takiej sytuacji bank najprawdopodobniej wypowie kredytobiorcom umowę, przeliczy wartość zobowiązania według aktualnego na chwilę wypowiedzenia umowy kredytu/pożyczki własnego (zazwyczaj dowolnie ustalonego) kursu waluty obcej, a następnie ewentualnie pozwie kredytobiorców/pożyczkobiorców. Jeżeli więc sąd stwierdzi nieważność umowy kredytu, to najprawdopodobniej w najlepszym dla banku założeniu bank uzyska wyrok nakazujący zapłacić kredytobiorcy jedynie kwotę stanowiącą różnicę między kwotą kredytu udzielonego w PLN, a sumą wszystkich dotychczasowych wpłat kredytobiorcy na rzecz banku, dokonanych w wykonaniu nieważnej umowy.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż konieczne jest dokonanie potrącenia swoich wierzytelności wobec tego Banku wynikających z nieważnej umowy (z wierzytelnością Banku wobec kredytobiorcy z tytułu wypłaconego kapitału). W wyniku tej czynności syndyk masy upadłości Banku nie będzie mógł dochodzić całości wypłaconego kapitału kredytobiorcy
z pominięciem dokonanych przez niego wpłat. 1. Zgłaszanie wierzytelności po ogłoszeniu upadłości. 

Zgodnie z przepisem art. 51 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo upadłościowe: Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi. Termin ten mija w dniu 21.08.2023 r. 


 1. W sprawy w których toczy się postępowanie cywilne wstępuje syndyk.  (art. 144 prUP)

Postępowanie sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne w sprawie wszczętej przeciwko upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości, może być podjęte przeciwko syndykowi tylko w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym wierzytelność ta po wyczerpaniu trybu określonego ustawą nie zostanie umieszczona na liście wierzytelności. Innymi słowy, zawieszone postepowania przeciwko Getinowi pozostaną zawieszone, a jedyną drogą pozostanie zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości. 


 1. W celu zgłoszenia wierzytelności oraz dokonania potrącenia niezbędne jest: 
 1. Sporządzenie zestawień ze spłatami w walucie PLN i CHF; 
 2. Wysłanie do syndyka wezwań do zapłaty kwot w walucie PLN i CHF z zestawienia,
   a następnie złożenie Syndykowi oświadczeń o potrąceniu;
 3. zgłoszenie wierzytelności do postępowania upadłościowego wraz z zarzutem potrącenia oraz oświadczeniem o potrąceniu oraz zestawieniem wpłat w terminie 30 dni od ogłoszenia upadłości tj. do dnia 21.08.2023 r. 
 4. Zgodnie z art. 93 § 1 pr. upadłościowego: Potrącenie wierzytelności upadłego
   z wierzytelnością wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił.
 5. Wierzyciel, który chce skorzystać z prawa potrącenia, składa o tym oświadczenie nie później niż przy zgłoszeniu wierzytelności.


Kancelaria przygotuje odpowiednie wzory pism (wezwań do zapłaty oraz oświadczeń
o potrąceniu, a także oświadczeń odnoszących się do wiedzy o skutkach stwierdzenia nieważności umowy kredytu), które zostaną przesłane klientom kancelarii. Nadto, kancelaria zapewni niezbędne wsparcie merytoryczne w ramach procesu zgłaszania wierzytelności. 


Pracujemy:

pon-pt

od 9.00 do 17.00

694 803 502

692 035 470

692 032 386

Adwokat Beata Broniewicz Pasieka

Kancelaria Adwokacka

O NAS

ZAKRES USŁUG

AKTUALNOŚCI

GALERIA

RODO

KONTAKT