Kolejny sukces przeciwko mBank!

Tuesday, 15 February 2022 21:16

Kolejny sukces przeciwko mBank! 


Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15 lutego 2022 r., sygn. akt V ACa 182/21 [SSA Przemysław Kurzawa] oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie do sygn. II C 630/18, stwierdzającego nieważność umowy kredytu mBank "MULTIPLAN" i zasądził od banku na rzecz powodów solidarnie 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego

Sąd Apelacyjny uznał rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego za prawidłowe, mimo sformułowania co do stwierdzenia nieważności zamiast istnienia nieważności. Sąd zaaprobował ustalenia faktyczne i prawne Sądu Okręgowego.

Powodowie kwestionowali zarówno sposób przeliczania kursu waluty, jak i zapisy wprowadzające ryzyko kursowe, określające główne świadczenie stron. W ocenie Sądu Apelacyjnego stanowi to główne świadczenie stron. Po jednej stronie mamy profesjonalistę – bank, a po drugiej stronie konsumenta. Ta sytuacja nakłada na bank szczególne obowiązki o charakterze informacyjnym, aby kredytobiorcy mieli świadomość co do treści umowy, jak i skutków zawarcia umowy. To pozwany bank jest autorem umowy – wzorca. Bank formułując wzorzec, przyznaje sobie jednostronnie prawo do ustalania kursów kupna i sprzedaży, bez wskazania reguł tego kursu, co stanowi przejaw naruszenia dobrych obyczajów, albowiem takie zapisy, pozostawiające tylko jednej stronie reguł ustalania kursu waluty godzą w równowagę kontraktową stron.

Doszło do rażącego naruszenia interesów konsumenta, gdyż ryzyko związane ze zmiennością kursu waluty obciąża wyłącznie konsumentów, bank nie ponosi ryzyka. Odwołanie się do kursu walut w tabeli oznacza naruszenie równowagi stron zobowiązania. Odwołanie się do kursu walut nie może być dowolne, nie ma znaczenia, czy rzeczywiście było tak, że kurs ustalany przez bank odbiegał od kursu NBP, czy nie. Istotne jest to, że tylko bank może ustalać taki kurs, a kredytobiorca nie wie, jakie kryteria są brane pod uwagę przy ustalaniu takich kursów.

Nie ma możliwości, odwołując się do art. 358 k.c., podstawienia innego przepisu pod postanowienia abuzywne. Nie ma możliwości, aby luki w umowie zostały zastąpione ustalonymi zwyczajami, albowiem takie zwyczaje powinny dotyczyć kredytów indeksowanych, a nic nie wskazuje na to, żeby takie zwyczaje się ukształtowały.

Pracujemy:

pon-pt

od 9.00 do 17.00

694 803 502

692 035 470

692 032 386

Adwokat Beata Broniewicz Pasieka

Kancelaria Adwokacka

O NAS

ZAKRES USŁUG

AKTUALNOŚCI

GALERIA

RODO

KONTAKT