Reprezentacja przez stowarzyszenie.

16/03/20 12:36

W dniu 12.02.2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, Wydział V Cywilny, sygn. akt V ACz 12/20,wydał postanowienie, którym to uchylił postanowienie Sąd upierwszej instancji w przedmiocie odrzucenie pozwu wniesionego przez stowarzyszenie, do którego celów statutowych należy pomoc konsumentom. Sąd Apelacyjny – odmiennie, aniżeli Sąd Okręgowy –przyjął, iż nie stanowi warunku wytoczenia powództwa lub przystąpienia do toczącego się procesu, ujęcie w statucie organizacji pozarządowej zapisu o „realizacji celów statutowych poprzez możliwość wytaczania powództwa”, bowiem kompetencja powyższa wynika wprost z ustawy kodeks postępowania cywilnego (art.8 k.p.c.).

Możliwość wytoczenia powództwa przez organizację pozarządową otwiera się w momencie uzyskania pisemnej zgody osoby fizycznej do występowania w konkretnej sprawie.

Organizacje pozarządowenie mogą występować w sprawach, których zakres wykracza poza zadania i cele statutowe.

Zasady występowania organizacji pozarządowej w postępowaniu cywilnym w zależności od przedmiotu sprawy i rodzaju ich zadań statutowych określa art. 61k.p.c.

Z kolei art. 8 k.p.c.przewiduje, że organizacje pozarządowe mogą na podstawie odpowiednich przepisów kodeksu wszcząć postępowania, jak również wziąć udział w toczącym się postępowaniu dla ochrony praw obywateli.

Rekapitulując Sąd Apelacyjny wskazał, iż „każda organizacja pozarządowa w zakresie swoich zadań statutowych, w sprawach wymienionych w art.61§1 k.p.c., może zarówno wytoczyć powództwo na rzecz danej osoby fizycznej, jak i przystąpić do niej w toczącym się już postępowaniu (art. 61§2 k.p.c.), a uprawnienie to wynika wprost z treści art. 8 k.p.c., o ile nie prowadzi działalności gospodarczej i uzyskała konsumenta na działanie na jego rzecz.”

(Podobne stanowisko przyjął Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawach do sygn. akt V Acz133/20, sygn. akt V Acz 138/20).