Kolejna wygrana Kancelarii, czyli kolejny pozytywny wyrok ws.frankowej.

27/01/20 12:55

Kolejna wygrana Kancelarii, czyli kolejny pozytywny wyrok ws.frankowej.

    Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie do sygn.akt XXV C 1555/17 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta z Fortis Bank SA wWarszawie, którego następcą prawnym jest Bank BGŻ BNP Paribas jest nieważna w całości.

    Sąd wskazał między innymi, że pozwany bank niesłusznie podnosił zarzutprzedawnienia powołując się na 3 letni okres przedawnienia, ponieważ nie jest to aniświadczenie okresowe ani nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a zatem wtym przypadku należało uznać, że każda nadpłata przedawnia się po 10 latach od jej dokonania.

    Ponadto w ocenie sądu udzielony kredyt był w istocie kredytem denominowanymkursem waluty obcej z zastosowaniem mechanizmu odwrotnej indeksacji, a tym samym niemożna było uwzględnić argumentacji pozwanego dotyczącej jego walutowego charakteru.Kwota kredytu została wyrażona w CHF i w tej walucie następowała również spłata narachunek prowadzony w CHF, który był zasilany środkami wyłącznie w tej walucie. Co prawdadecyzją powodów kwota wypłaconego im świadczenia była wyrażona w PLN, zgodnie zezłożoną przez nich dyspozycją, w której wnioskowali o wypłacenie im tejże waluty, a zatem wtym zakresie bezsprzeczne jest to że była to ich dobrowolna decyzja, a bank wypłacił imzłotówki zgodnie z ich wolą.

    Sąd zwrócił jednakże uwagę, że w przedmiotowej sprawie należało się przedewszystkim odnieść do mechanizmu, który następował w celu wypłacenia tychże złotówek iktóry odnosił się również do spłaty zobowiązania. Regulamin kredytu będący integralnączęścią umowy kredytowej wskazywał, że jeżeli kredytobiorca wnioskował o wypłatę środkóww innej walucie niż waluta produktu to następowało to po przewalutowaniu. Regulaminzakładał tzw. kurs krzyżowy tzn. kurs wymiany jednej waluty obcej na inną walutę obcą, awymiana realizowana była w ten sposób, że bank dokonywał wymiany dotychczasowj walutyna złoty polski wg kursu sprzedaży tej waluty wobec złotówki a następnie dokonywał wymianyzłotówki na walutę docelową wg kursu kupna tej waluty tj. zgodnie ztabelą kursówobowiązującą w banku w momencie dokonywania wymiany. Niezwykle istotne jest, żemechanizm przewalutowania nie został przez pozwanego w żaden sposób dookreślony.

    Sąd również podkreślił, że kwota uruchomionego kredytu nie została w umowie wsposób jasny określona, ponieważ umowa ta nie zawiera sprecyzowanego świadczenia bankuwzględem kredytobiorców, a jedynie wskazuje na kwotę nie więcej niż 1 mln zł. Zatemnależało uznać tę umowę kredytową za czynność prawną bezwzględnie nieważną w myśl art.58 par. 1 k.c. z uwagi na jej sprzeczność z ustawą, mając również na względzie regulację z art.

353.1 k.c. wyrażającą zasadę swobody umów, zgodnie z którą strony mogą ułożyć stosunekprawny wobec swego uznania byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

    Sąd zaakcentował też, że powodowie zaciągnęli kredyt będąc konsumentami, a tymsamym należy objąć ich szczególną ochroną prawną w stosunku z przedsiębiorcą jakim jestbank, ponieważ ich pozycje nie są współmierne.

    Wyrok nie jest prawomocny.
    

    Sprawę prowadziła Adw. Beata Broniewicz - Pasieka