Wyrok TSUE

03/10/19 20:04

Wyrok TSUE z dnia 3.10.2019 r.

Sygn. C- 260/18


Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 3.10.2019 r. wydany na skutek zadanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pytania prejudycjalnego będzie miał znaczący wpływ na orzeczenia Sądów powszechnych w tzw. sprawach frankowych. Najważniejsze tezy wyroku sprowadzają się do kilku punktów i czynią dotychczasową argumentację pełnomocników Banków bezzasadną. 

1. W pierwszej kolejności Wyrok TSUE poddaje w wątpliwość zasadność tezy wyroku Sądu Najwyższego z 14 lipca 2017 r., sygn. akt II CSK 803/16 w którym ten ostatni dopuścił możliwość zastąpienia kursu stosowanego przez Bank średnim kursem NBP w oparciu o przepisy prawa wekslowego. 

2. Nadto, TSUE wskazał, iż prawo unijne stoi na przeszkodzie wypełnieniu luk w umowie postanowieniami mającymi wynikać z ustalonych zwyczajów, co chciały czynić niektóre Banki wskazując, iż ze zwyczajów wynika, iż to Banki komercyjne ustalają kursy przeliczeniowe.

3. Trybunał Sprawiedliwości uznał, iż nie jest dopuszczalne utrzymanie klauzul abuzywnych w umowie kredytu w sytuacji gdyby ich eliminacja doprowadziła do unieważnienia umowy nawet w przypadku gdy Sąd uważałby, iż doprowadzi to do niekorzystnych dla konsumenta skutków. Warunkiem jest jednak wyrażona przez konsumenta zgoda na unieważnienie umowy. 

4. Istotnym jest także motyw wyrażony w pkt. 45 wyroku zgodnie z którym prawo unijne nie stoi na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy. Brak możliwości zmiany charakteru głównego przedmiotu umowy był często podnoszonym przez banki argumentem w sporach z kredytobiorcami. 

5. Podsumowując wskazać należy, iż Wyrok TS UE z dnia 3.10.2019 r. jest znaczną pomocą w sporach toczonych przez kredytobiorców z Bankami. Nie stanowi on jednak natychmiastowego i bezwarunkowego remedium na sytuację kredytobiorców, a uzyskanie celu jakim jest „odfrankowienie” kredytu nadal musi nastąpić na drodze sądowej lub w formie ugody z Bankiem.